+48 884-884-137
mirek@ambervision.pl

Shopping Cart

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4
Published: 08/03/2018

Rodowo, 29.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4

naorganizację przyjazdowej misji gospodarczej dla gości z Chin w Marcu 2018 roku wramach projektu

pn.„Rozwój potencjału eksportowego polskiej marki produktowej Amber Vision Sp. zo.o.”

onumerze POIR.03.03.03-22-0036/17

współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ProgramOperacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: WsparcieMŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparciepromocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

DANEZAMAWIAJĄCEGO

Amber Vision Sp. z o.o.

Rodowo 6

14-500 Braniewo

 

  1. Termin realizacji zamówienia:

Organizacjamisji gospodarczej- Misja będzie trwała 3 dni, termin realizacji Misji między18 a 28 Marca 2018 roku.

Zapewnienietransportu 6 osób: 18.03.2018 r.- 28.03.2018 r. (Termin orientacyjny, możliweprzyloty w różnych terminach)

Wynajempomieszczenia (na jeden dzień roboczy, 8h): 18.03.2018 r.- 28.03 2018 r.(Termin orientacyjny, wynajem w dniu realizacji warsztatów/wykładów obursztynie)

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja 3 dniowej przyjazdowej misji gospodarczejdla gości z Chin. Termin realizacji Misji między 18 a 28 Marca 2018 roku

Specyfikacja zamówienia:

a) zapewnienie transportu osób (pracowników Wnioskodawcy iuczestników misji)

·      6osób

·      Chinylub Hong Kong-> Polska; Polska-> Chiny lub Hong Kong w terminie 18.03.2018-28.03.2018

b) zakupienie usługi w zakresie organizacji pokazów, prezentacji idegustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej

·      wykonaniejednodniowego warsztatu obróbki bursztynu, wykładów o bursztynie

c) wynajem niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu

·      wynajempomieszczenia w Gdańsku lub Sopocie (jeden dzień roboczy, 8h) orientacyjnytermin realizacji 3 dniowej misji 18.03.2018 r.- 28.03.2018 r.

·      wynajemmaszyn do obróbki bursztynu (wraz z potrzebnym oprzyrządowaniem) tj. szlifierka,polerka, wiertarka kłowa oraz maszyn laboratoryjnych wymaganych doprzeprowadzenia wykładów

d) zakupienie usług tłumaczenia

·       tłumaczenie Polski <-> Chiński (3 dnirobocze po 8h) orientacyjny termin realizacji 3 dniowej misji 18.03.2018 r.-28.03.2018 r.

e) zakupienie usług cateringowych

·      przekąskii poczęstunek dla gości

f) Udekorowaniepomieszczenia dostarczonymi materiałami reklamowymi

 

Kody   CPV:
60400000-2- Usługitransportu lotniczego

79950000-8- Usługi w zakresie organizowaniawystaw, targów i kongresów

79540000-1- Usługi w zakresietłumaczeń ustnych

55300000-3- Usługi restauratorskiei dotyczące podawania posiłków

 

  1. Tryb udzielania zamówienia:

 

·       Zamówieniebędzie udzielone na drodze postępowania ofertowego.

·      Zamówienie będzie udzielone w trybie zgodnym z procedurą rozeznania rynku6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz FunduszuSpójności na lata 2014-2020.

·      Zamawiający nie przewiduje możliwościskładania ofert częściowych, dopuszcza jednocześnie korzystanie przez oferentówz zasobów podmiotów trzecich w realizacji zamówienia.

·      Zamawiający nie dopuszcza składania ofertwariantowych.

·      Złożenie oferty nie tworzy zobowiązań wobecstron. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

·      Zamawiający zastrzega sobie prawo doniewybrania żadnej ze złożonych ofert oraz do unieważnienia postępowaniaofertowego bez podania przyczyny.

·      Przeprowadzenie niniejszego postępowania orazwybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równegotraktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniuwszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.

·      W toku dokonywania oceny złożonych ofertZamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczącychtreści złożonej oferty.

·      Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonaniazmiany warunków postępowania ofertowego w trakcie jego trwania.

·      Niniejsze zapytanie zostało upublicznione nastronie Lokalnego Systemu Informacyjnego (LSI) oraz na stronie internetowejZamawiającego  pod adresem: http://amberchamber.pl/ a także wysłane do 3 potencjalnychwykonawców drogą e-mailową.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

Zpostępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy sąpowiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowelub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobamiupoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobamiwykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniemi przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającew szczególności na:

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika,

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa wlinii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopniaw linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

·      Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do ofertyoświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1,

·      Oferta powinna być sporządzona na formularzustanowiącym Załącznik nr 2 doniniejszego zapytania

·      Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty koncepcjęorganizacji misji gospodarczej według wytycznych wskazanych w opisie przedmiotuzamówienia.

 

  1. Kryteria wyboru ofert:

 

Przedłożoneoferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:


Kryterium1 – cena brutto – waga 100%.

 

Wartość punktowa wyliczona zostanienastępująco:

Cena: 100 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 100 pkt.)wyliczana wg wzoru:

 

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

-------------------------------------------------------------- x 100

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 

 

Dopuszczalny sposób przedstawienia ceny:

Podana w ofercie cena może być wyrażona w PLN/EUR/USD.

Cenypodane w EUR/USD będą przeliczone na PLN po uśrednionym kursie NBP z dniapublikacji zapytania ofertowego nr 4 tj. 29.01.2018 r.

1EUR- 4,1423 PLN

1USD- 3,3375 PLN

 

  1. Termin i sposób nadsyłania ofert:

 

Oferta może być przesłana do Zamawiającego zapośrednictwem poczty elektronicznej na adres mirek@amberchamber.pl do dnia 08.02.2018r. do końca dnia (decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po terminienie będą rozpatrywane. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie upubliczniona wtaki sam sposób jak zapytanie ofertowe. Pytania związane z zamówienie proszękierować na adres: mirek@amberchamber.pl.

 

 

  1. Wybór zwycięskiej oferty:

 

Zamawiającyudzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta odpowiadawszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie ocenionaw podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższąliczbę punktów (maks. 100 pkt. w odniesieniu do danego przedmiotu zamówienia).Wyboru Wykonawcy dokona Komisja Oceny Ofert.

 

  1. Termin wyboru oferty zwycięskiej:

 

Otwarcieofert nastąpi w dniu 09.02.2018 r. ogodzinie 10:30

Decyzjadotycząca wyboru oferty zwycięskiej zostanie ogłoszona tego samego dnia o godzinie 15:30


Załącznik nr 1
Załącznik nr 2